Kooli tutvustus

Kiigemetsa Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool, mis toetab tõhustatud ja erituge vajavat õppijat võimetekohase hariduse omandamisel, valmistades teda ette sujuvalt järgmisesse eluetappi siirdumiseks ja võimalikult iseseisvaks eluks muutuvas maailmas.

Koolis toimub õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja hooldusõppe tasemetel.

Õppe- ja kasvatustööd koolis toetavad pikapäevarühma, õpilaskodu, raamatukogu ja muu õppekavaväline tegevus.

Koolil on mitmekülgsed õppija arengut toetavad tugisüsteemid ja meil töötavad lisaks õpetajatele, õpetajate abid, logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, ravivõimlemise instruktor, muusikaterapeut.

Kool asub looduskaunis ja vaikses Siimusti alevikus Jõgeva vallas.

Siin on loodud suurepärased tingimused õpilastele õppe- ja huvitööks, sportimiseks ja vaba aja sisustamiseks. Pöörame suurt rõhku õpilaste liikumisaktiivsuse arendamisele ja spordile. Osaleme aktiivselt intellektipuuetega inimeste sporditegevuses, mida korraldab  Eriolümpia Eesti Ühendus  ja oleme Liikumakutsuv Kool võrgustiku liige.

Koolis töötab spetsialistidest koosnev töörühm, mis osutab õpilastele sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

Kiigemetsa Koolis on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Valgamaa Kutseõppekeskuse õpperühmades.

Koolil on õpilaste majutamiseks kaasaegne õpilaskodu.

Õppetöö, õpilaskodus elamine, toitlustamine ja transport kooli ning tagasi on kõigile koolis õppivatele õpilastele tasuta.

Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub lapsevanema avalduse ja koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal.

Koolil ei ole kinnitatud teeninduspiirkonda. Vabade kohtade olemasolul saab kooli õpilasi vastu võtta  üleriigiliselt.

Avaldatud 16.03.2024. Viimati muudetud 22.03.2024.