Avaleht » Huvitöö Prindi  
Huvitöö
Ringid
Üritused
Sõpruskool
    

Huvitöö

 
2020/2021 õppeaastal tegutsevad huvialaringid Huviringides saavad õpilased omandada eluks vajalikke oskusi ja teadmisi. Huvialaringid toetavad kooli õppe – ja kasvatustöö eesmärkide täitmist ja saavutamist. Kõik huvialaringid on õpilastele tasuta.
 
EMAKEELERING Õpilaste keeleoskuse rikastamine, tekstide tõlgendamine ning esitamine. Õpilaste huvi äratamine lugemise vastu. Emakeeleringis toetatakse õpilaste õiget keelekasutust, arendatakse esinemisoskust ja -julgust.
 
MUUSIKARING
Muusikaringi eesmärk on süstida lastesse rõõmu muusikast ja musitseerimisest, mängida ja teha kaasmängu laulule erinevate rütmipillidega. Laulmisel pööratakse tähelepanu diktsioonile ning õpitakse laulma nii valjult kui vaikselt. Muusikaringis arendatakse häält ja mälu, esinemisoskust ja –julgust ning koostööd.
 
KUNSTIRING
Õpilaste andekuse individuaalne arendamine läbi loomingu. Õpilastel on võimalus oma idee käte osavuse ja mõtlemise kaudu teistele vaatajatele arusaadavaks teha. Huvialaring arendab oskusi ja teadmisi terviklikult, laiendab silmaringi ning võimaldab loovusel areneda vastavalt eale ja võimekusele. Huvialaring loob õpilasele võimaluse olla loominguliselt julge ja enesekindel inimene.
 
TANTSURING
Tantsuring nooremale kooliastmele on tantsuline liikumine loova mängu ja tantsu kaudu, arendamaks lapse ruumi-, rütmi- ja kehatunnetust. Samas on see lihtne rõõm liikumisest, aga ka esinemisjulguse ja eneseväljendusoskuse arendamine.
 
MEISTERDAMINE
Meisterdamises õpime kasutama erinevaid tehnikaid: lõikamisest ja šablooni järgi joonistamisest voolimise ja punumiseni. Õpime tundma erinevaid materjale. Harjutame täpsust ja korrektsust. Kõige selle eesmärgiks on arendada lapse käelise tegevuse võimekust, loovust ja loogilist mõtlemist ning lihtsalt tunda rõõmu isetegemisest.
 
LOODUSMATKARING
Aktiivset liikumist soodustav huvialaring loodushuvilistele õpilastele. Võimalikult palju liigutakse õues ja püütakse märgata millised on muutused looduses-taevas erinevatel aastaaegadel. Harrastatakse sportlikke tegevusi: välijõusaal, discolf, suusatamine, kelgutamine. Suure vihmasaju korral uuritakse matkatarkusi ja loodust raamatute ja IT vahendite kaasabil. Praktilisi oskusi rakendatakse loodusmatkal.
 
PUUTÖÖRING
Huvialaring annab üldteadmisi puidust, kui tarbematerjalist, arendab õpilaste tehnilist taipu,
loovust, ilumeelt, käelist osavust, analüüsi- ja mõtlemisvõimet. Muudab õpilaste vaba aja
huvitavaks ja kasulikuks. Õpitakse kasutama koolis olevaid elektrilisi ja käsitööriistu,
valmisttakse suveniire ja ka lihtsaid puidust esemeid.
 
KANGARING
Õpilased tutvuvad ühe vanima käsitööliigiga - kangakudumisega, mis on huvitav ja loovust
arendav käeline tegevus. Õpilane saab teadmisi kangakudumisest, värvide sobitamisest ning
vajalikest töövahenditest. Arendatakse õpilaste praktilise töö oskusi, materjalide kokku
sobitamise oskust ja ilumeelt.
 
ROBOOTIKARING
Robootika huviringis tutvutakse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Ühtlasi
soodustab see õpilase ruumilist ja tehnilist mõtlemist, loovuse ja innovaatilisuse arengut, oma
tegevuse läbi mõtlemist ja planeerimist ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Robootika töövahenditest kasutatakse Eestis laialdaselt levinud LEGO Education komplekte.
 
SPORDIRING
Õpilasi suunatakse aktiivsele liikumisele, et äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi
sportimise vastu. Huviringis toimub erinevate spordialade kaasabil laste ja noorte mitmekülgne
areng. Arendatakse koordinatsiooni, liikumisaparaadi võimekust, head rühti, loogilist
mõtlemist, sportlikku võimekust, meeskonnatöö oskusi. Spordiringis õpitakse läbi mänguliste
tegevuste kinni pidama viisakus- ja mängureeglitest.
Uudised   
Soodne koduleht Web disain