Avaleht » Rehabilitatsioon Prindi  
Rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooni teenuste osutamise kord
    

Rehabilitatsioon

 

 

 


 

Rehabilitatsiooniteenus Kiigemetsa Koolis

 

Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, SRT vajaduse kindlaks määramisel koostatud tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

NB! Teenus ei sisalda meditsiinilist rehabilitatsiooni (taastusravi). Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.

SRT eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Riik võtab õigustatud isikult üle SRT eest tasu maksmise kohustuse.

 Mida teha sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ning kõikides pensioniametites. Täidetud taotlus saata posti teel või viia elukohajärgsesse sotsiaakindlustusametisse. Samuti võib taotluse täita sotisaalkindlustuse klienditeeninduses.

Isik on kohustatud 60 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole teenuse osutamises kokku leppimiseks. Teenuse osutaja poole võib pöörduda kas e-posti või posti või telefoni teel või minna asutusse kohale. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.

Teenuse osutaja osutab isikule SRT vastavalt SKA otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.

Kellele rehabilitatsiooniteenuseid pakume?

Kiigemetsa Kool pakub rehabilitatsiooniteenuseid eesti keeles ilma majutuseta. Sihtrühmaks on puuetega inimesed sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 18-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud.

 Osutame järgmiseid rehabilitatsiooniteenuseid (sulgudes teenusekood):

•             Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja planeerimine(1001)

•             Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine (1002)

•             Eripedagoogi teenus (2007)

•             Logopeedi teenus (2013)

•             Füsioterapeudi teenus (2001)

•             Psühholoogi teenus (2010)

•             Sotsiaaltöötaja teenus (2004)

•             rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine (1003),

•             füsioterapeudi grupitöö (2002),

•             tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (2003),

•             sotsiaaltöötaja perenõustamine (2005),

•             sotsiaaltöötaja grupinõustamine (2006),

•             eripedagoogi perenõustamine (2008),

•             eripedagoogi grupinõustamine (2009),

•             psühholoogi perenõustamine (2011),

•             psühholoogi grupinõustamine (2012),

•             logopeedi seanss perele (2014),

•             logopeedi grupinõustamine (2015),

•             tegevusterapeudi ja loovterapeudi grupitöö (2016).

Meie meeskond:

            Koordinaator- Ille Masing tel:56476212

Logopeed/eripedagoog - Imbi Jäger ja

                                        Piret Hobolainen

            Eripedagoog-nõustaja, sotsiaaltöötaja - Ille Masing

Füsioterapeut - Liina Mets

Meditsiiniõde - Elve Tragon

Psühholoog - Väino Mannermaa

Eripedagoog – Kaire Toming

 

Kuidas rehabilitatsiooniteenusele registreeruda?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele saab registreeruda igal tööpäeval

kella 8.00 -17.00 

•             telefoni teel helistades  5034561;

•             e-maili teel: ille(ät)kiigemetsakool.ee

 Registreerumisel on vajalik teatada kliendi:

•             isikuandmed ( nimi; isikukood );

•             suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;

•             kontaktandmed ( telefoninumber, aadress).

Kuidas meid leida?

Kiigemetsa Kool asub Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas Siimusti alevikus.

Postiaadress: Kiigemetsa tn. 2, Siimusti 48444, Jõgeva vald, Jõgevamaa

Meie lisavõimaluseks on :

•             soolakamber

 

 

Uudised   
Kvaliteetne kodulehekülg Web disain