Avaleht » Uudised » Uudiste arhiiv Prindi  
Uudiste arhiiv
Täitmata ametikohad
    

Uudiste arhiiv

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine Kiigemetsa Koolis

31.03.2010

 

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärgiks aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul soodustada tööle asumist või tööl püsimist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Rehabilitatsiooniteenuse raames koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (täisealistele kehtivusega 6 kuud kuni 5 aastat ja lastele kehtivusega kuni 3 aastat), osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid.
 
Kiigemetsa Kool on rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste nimekirjas alates 11.12.2009.a. Alates aprillist 2010.a pakume rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanutele. Kiigemetsa Kooli rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
§   Psühholoog;
§   Sotsiaaltöötajad;
§   Meditsiiniõde;
§   Eripedagoog;
§   Logopeed;
§   Füsioterapeudid;
§   Tegevusterapeut.
 
Koostame rehabilitatsiooniplaane ja osutame järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:
§   Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja juhendamine;
§   Eripedagoogi teenus;
§   Logopeedi teenus;
§   Füsioterapeudi teenus;
§   Tegevusterapeudi teenus;
§   Psühholoogi teenus;
§   Sotsiaaltöötaja teenus.
 
Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid kas individuaalselt, perele või grupile. Kiigemetsa Kooli rehabilitatsioonimeeskonna liikmete tööülesanded on järgmised:
§   Psühholoogi teenused – psühholoogilise hinnangu koostamine, kliendiga koostöös tema probleemide ja sotsiaalse võrgustiku kaardistamine, olemasolevate sotsiaalsete oskuste treenimine ja uute õpetamine, pereliikmete nõustamine ja kaasamine, kriisitöö, kutsenõustamine;
§   Sotsiaaltöötaja teenused – nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral, sotsiaalpedagoogiline nõustamine jm;
§   Meditsiiniõe teenused –kliendi terviseseisundist tuleneva toimetuleku uurimine ja hindamine, suhtlemine nii kliendi kui tema sotsiaalse võrgustiku osapooltega terviseseisundi ning sellest tulenevate võimaluste ja piirangute osas, kliendi nõustamine terviseseisundiga kohanemise ja raviplaani täitmise osas;
§   Eripedagoogi teenused – nõustamine haridusküsimustes, sobiva õppekava ja õppeasutuse või töötamise võimaluste pakkumine kliendi arengulisi erisusi arvesse võttes, arenguks sobiva keskkonna väljaselgitamine, õpioskuste kujundamine, pereliikmete või toetavate isikute nõustamine;
§   Logopeedi teenused – kommunikatsiooni võime hindamine, kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, suhtlemisvalmiduse ja –soovi suurendamine/ taastamine;
§   Füsioterapeudi teenused – kliendi motoorse sooritusvõime, terviseseisundist tingitud funktsionaalsete häirete ja tegevuse piirangute hindamine, füsioterapeutiline sekkumine,  tegevusvõime, liigutuslike funktsioonide taastamine, säilitamine või parandamine, nõustamine füsioterapeutiliste probleemide ja vajalike abivahendite osas
§   Tegevusterapeudi teenused - kliendi tegevusvõime ja tegevuseelduste uurimine ja hindamine, käelised oskused jm, tegevusvõimet mõjutavate/takistavate muude tegurite uurimine ja hindamine (eluaseme, õppe- või töökoha kohandamise vajadus), tegevusvõimet toetavate abivahendite vajaduse väljaselgitamine ja soovitamine, kõrvalabi, järelevalve ja juhendamise vajaduse hindamine.
 
 
Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm http://www.ensib.ee/blanketid/teenusetaotlus2009.pdf
on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ning kõikides pensioniametites. Täidetud taotlus saata posti teel või viia elukohajärgsesse pensioniametisse. Samuti võib taotluse täita pensioniameti klienditeeninduses.
 
Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule postiga taotluses märgitud aadressil. Koos suunamiskirjaga saadetakse rehabilitatsiooniasutuste nimekiri, milles on märgitud inimesele kõige sobilikumad rehabilitatsiooniasutused. Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul ja aja kokku leppima (kas posti või telefoni teel vm viisil).
 
Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator Kiigemetsa Koolis sotsiaalpedagoog Elo Palmiste.
Telefon: 503 4561
 
 
Lisainfot rehabilitatsiooniteenuse kohta pakuvad:
 
Rehabilitatsiooniportaal
 
Sotsiaalministeerium
 
Sotsiaalkindlustusamet
 
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Uudised   
Soodne koduleht www kujundamine